top of page

SIDEN ER UNDER UTVIKLING

 

Vernerunde

Vernerunden gjennomføres i mai og november. Vernerunden er en egenkontroll som alle skal kunne foreta. Som regel bruker man ferdig utfylte skjemaer med konkrete sjekkpunkter der man kan notere seg feil eller mangler.

 

Under er en oversikt over hvilke punkter Styret går gjennom. Styret jobber primært etter verktøyene tilgjengeliggjort for oss i Obos sin tjeneste "Styrerommet".

Garasjeanlegg​

 • Er det lagret "annet" utstyr i garasjeanlegget

  • Det skal lagres minst mulig utstyr i garasjene, slik at risikoen for brann er så lav som mulig. Primært er området ment for bil (motorsykkel) og tilbehør til bil (takstativ, skiboks, dekk o.l.)

  • Det er ikke tillatt å utføre bilreparasjoner eller brannfarlige arbeider av noe slag.

 • Oppbevares det brannfarlige væsker eller gass i garasjeanlegget.

 • Er garasjeanleggets håndslokkeapparater i orden​​

  • Se Kontollpunkter for brannslokkningsutstyr​

 • Garasjeanlegg skal ha ledesystem i samsvar med NS 3926 «Visuelle ledesystemer for rømning av byggverk.»

 • Lader biler med egnet lader. 

  • Lading av el-biler skal kun gjøres på de punktene som er spesielt tilrettelagt for det

Ventilasjonsanlegg

Temperatur, trekk, fuktighet, støv, ventilasjon, avsug, støy

 

Lekeplass

 • Er lekeapparater og tremateriale jevnlig sjekket for rust-, brudd- og slitasjeskader?

 • Har alle lekeapparater som innebærer fallrisiko støtdempende underlag

 • Er alle konstruksjoner/apparater godt festet

 • Er lekeapparatene uten utstikkende deler eller skarpe kanter som barna kan falle ned på eller snuble i?

 • Er bolter og skruer nedsenket og godt tilskrudd?

 • Hvis spiker er brukt, er de skikkelig slått inn og spissene bøyd?

 • Er bevegelige deler og fjærer på lekeapparatene utformet slik at de ikke kan klemme fingre?

 • Er det oppbremsingsflate på slutten av sklier?

 • Ved frittstående sklie, er det sklisikker plattform øverst ved rekkverket som går naturlig over i selve sklia?

 • Bør sanden i sandkassen skiftes ut?

 

Elektriske anlegg og utstyr

Generelle forhold:

 • Finnes det oppdatert dokumentasjon for el-anlegget?

 • Er det bemerket noe unormalt siden forrige kontroll?

 • Er det synlige feil/mangler på installasjoner eller utstyr?

Inntak:

 • Er sikringene unormalt varme?

 • Er det synlig skade på kablene?

Hovedtavler:

 • Er tavlerom rene og godt vedlikeholdt?

 • Er det oppbevart uvedkommende materiell itavlerommene?

 • Er tavlerommene forsvarlig låst?

 • Er kursoversiktene oppdatert?

 • Er sikringer, brytere eller vern unormalt varme?

 • Fungerer testknapp på jordfeilbryter/ varsler?

Ledningsopplegg, brytere og stikkontakter:

 • Finnes det defekte brytere eller stikkontakter i fellesarealene?

 • Er alle ledninger og kabler forsvarlig festet til underlaget?

 • Er det utstrakt bruk av bevegelige ledninger?

 • Benyttes skjøteledninger som permanent opplegg?

 • Benyttes kabeltrommel iht. leverandørens anvisninger?

Materiell og utstyr

 • Er alt elektrisk utstyr i fellesarealene godkjent?

 • Er varmeovner i fellesarealer godt festet?

 • Er det elektriske utstyret uten skader?

Markeringslys/nødlys:

 • Er lysene testet?

Heiser

 • Virker nødanrop

 • Er service gjennomført ihht krav

Skadedyrbekjempelse

 • Er det orden og renholdt rundt søppelbøtter og konteinere (nedgravd anlegg)

 • Er det gjennomført/behov for vask.

 • Andre elementer på området som kan tiltrekke skadedyr som må utbedres.

Formålet er å bekjempe skadedyr regulert i Forskrift om skadedyrbekjempelse. Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 21. desember 2000. Boligselskapet skal overvåke tilstanden i fellesområdene, mens den enkelte beboer overvåker egen bolig. Beboere skal varsle styret om de oppdager skadedyr.

Gasstanker

 • Er årlig tilstandskontroll gjennomført av teknisk kontrollorgan eller akkreditert inspeksjonsorgan.

 • Er det lukt i kum

 • Er det synlig skader på rør eller tanker

 

Se Branninstruks for plassering

Mer informasjon: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Gassanlegg i boligsameier

 • dokumentasjon fra gasselskapet som viser at gassanlegget er konstruert, bygget, vedlikeholdt og kontrollert i samsvar med regelverket

 • dokumentasjon på at anlegget driftes, vedlikeholdes og kontrolleres på en sikker måte

 • situasjonsplan med oversikt over plassering av tank, rør og så videre

 • risikoanalyse på anlegget som er oppdatert ved eventuelle endringer

 • beredskapsplan hvor også ulykker med gass er tatt med

 • avtale med uavhengig kontrollør, teknisk kontrollorgan eller akkreditert inspeksjonsorgan, om systematisk tilstandskontroll av gassanlegget

Brann

Rømningsveier

Rømningsveiene skal til enhver tid være ryddige og fri for hindringer. Hver boenhet skal ha tilgang til to uavhengige rømningsveier, vinduer og balkong regnes som rømningsvei. Heis regnes ikke som rømningsvei. Brukerne har ansvar for å holde rømningsveiene ryddige, og ikke hindre framkommelighet for brannvesenet eller andre redningsbiler.

Kontrollpunkter for brannvarsling

 • Er det gjennomført kontroll av røykvarslere eller brannvarslingsanlegg på fellesområdene?

 • Er røykvarslerne plassert slik at beboerne hører dem?

 • Er de manuelle melderne til brannvarslingsanlegget lett tilgjengelig?

 

Kontrollpunkter for brannslokkingsutstyr​

 • Er brannslokkingsutstyret lett tilgjengelig i fellesområdene?

 • Slokkeutstyret skal være tydelig markert med skilt.​

 • Er det foretatt ettersyn av slokkingsutstyret​​

  • Pulverapparat​:

   • Indikator på grønn sone.

   • Apparatet skal ristes.

Se branninstruks for plassering. Totalt x pulverapparat, og y slanger

(Pulverapparat: 2 stk i Stor garasje (en i hver kortende), 1 stk i liten garasje (innerst)

Kontrollpunkter for rømningsveier

 • Er rømningsveiene egne brannceller?

 • Er rømningsveiene fri for søppel, sykler og henstilte gjenstander?

 • Er alle rømningsveiene merket, skiltet og opplyst?

 • Leder rømningsveiene ut i det fri, og slår dørene utover?

 • Er adkomsten for brannvesenets utstyr, stigebil, brannkum mv. god?

 

Kontrollpunkter for informasjon til beboerne

 • Er beboerne kjent med kravene til årlig kontroll med røykvarslerne og batteribytte?

 • Er de kjent med kravene til kontroll av slokkingsutstyr og årlig risting av pulverapparatet?

 • Henger branninstruks i alle oppganger, eller på felles oppslagstavle?

 

Kontrollpunkter for brannseksjoneringstiltak

 • Er alle kabel- og rørgjennomføringer branntette?

 • Er branndørene inn til kjeller- og loftsområdene utstyrt med selvlukkere?

 • Er dørene inn til leilighetene røyktette?

 • Er ventilasjonskanaler gjennom brannvegg/ dekke sikret med brannspjeld?

 • Har noen ansvar for at alle som kan tenkes å bore hull i en brannvegg, blir orientert om konsekvensen før arbeidet starter?

 • Er brannhemmende skillevegger (gipsplater o.l.) på loft i rekkehus montert forskriftsmessig, og er platene uten skader?

Forebygge fallskader

bottom of page