top of page

Husordensregler

Her finner du oversikt over Fürstveien Boligsameie sine husordensregler.

Husordensreglene ble fastsatt 14 November 2011, og er å anse som et supplement til de vedtekter som til enhver tid gjelder for sameiet.

Siste oppdatering av husordensreglene var 16. aug 2022

Har du spørsmål til husordensreglene ta kontakt med styret.

Kontakt informasjon finner du under kontakt oss.

Fürstveien Boligsameie husordensregler

Husordensregler for Fürstveien boligsameie

Husordensreglene er å anse som et supplement til de vedtekter som til enhver tid gjelder for sameiet.

 

1 - Formål

Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen sameiet og mellom naboer, i tillegg til å verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr, samt å bevare et enhetlig preg på eiendommen.

 

2 - Hensyn

Enhver sameier og leietaker plikter å påse at boligen brukes slik at det ikke oppstår ulempe eller ubehag for andre beboere. Det skal være alminnelig nattero mellom kl. 23.00 og 07.00. I denne perioden skal det ikke benyttes verktøy eller andre elektriske apparater som kan medføre støy. Ved større private arrangementer som kan forstyrre natteroen, skal naboer varsles i god tid. Røyking på felles utearealer må ikke forekomme til sjenanse for andre beboere. Røyking innendørs i fellesarealer er ikke tillatt.

 

3 - Orden i fellesområder og utearealer

Dører til fellesarealer skal være låst til enhver tid. Med mindre samtlige sameiere er enige om annet, skal det ikke plasseres private gjenstander i fellesrom eller på fellesarealer. Gjenstander som blir ulovlig plassert på fellesarealer både ute og inne kan bli fjernet og kastet av sameiestyret etter skriftlig varsel og for eiers regning. Materiale som kan være farlig eller tiltrekke seg skadedyr må ikke oppbevares i boder eller på terrasser.


For at boligområdet skal være ryddig og pent, skal den enkelte sameier selv påse at det ikke forekommer lagring eller oppbevaring av større gjenstander enn strengt tatt nødvendig på terrasser eller utearealer. Ved skriftlig klage fra andre beboere kan styret eventuelt pålegge beboer å fjerne gjenstander.


Vask av biler, motorsykler, båter o.l. på områder som kan være til sjenanse for andre beboere er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt i fellesgarasje. Styret kan bestille rydding og reparasjon for den ansvarliges regning dersom det har oppstått tilgrising eller skader av fellesarealer eller bygninger i sameiet.


Bruk av strømuttak som er koblet til fellesstrøm er kun for tilfeldig bruk (dvs. at det ikke er anledning til lading av el-biler, eller tilkobling av permanente installasjoner).


Brukere av garasjeanleggene plikter å holde anlegget ryddig, og det er ikke tillatt å oppbevare personlige eiendeler på parkeringsplassene. Unntatt fra dette er oppbevaring av bildekk, sykler og barnevogner som kan plasseres nærmest veggen på egen parkeringsplass.

 

4 - Kjøring og parkering

Det oppfordres til å vise hensyn og varsomhet overfor øvrige beboere og begrense kjøring på området. Parkering utenom tinglyste parkeringsplasser er ikke tillatt. Biler som står parkert utenfor oppmerket område kan bli fjernet av sameiestyret etter skriftlig varsel og for eiers regning og risiko. Det er ikke tillatt for beboere å benytte gjesteparkeringen.

 

5 - Avfallshåndtering

Hensatte gjenstander vil etter kort tid bli fjernet av sameiestyret for den enkelte ansvarlige seksjonseiers regning. Den enkelte seksjonseier er pliktig å sette seg inn i bestemmelsene for vårt renovasjonssystem, slik at det ikke kastes annet i søppelcontainerne enn det containerne er beregnet for. Vi har egne containere for husholdningsavfall, papp og papir samt plast.


6 - Skader

Sameier er ansvarlig for enhver skade han/ hun, eller andre som jobber for dem, påfører eiendommens fellesarealer. Sameiet vil selv gjennomføre reparasjoner av skadene på den ansvarlige sameiers regning. Eventuell skade skal meldes til styreleder snarest mulig. Dersom den enkelte sameier påfører eller har håndverkere som påfører skade på eiendommen hvor sameiets forsikring dekker skadene, må den enkelte sameier betale sameiets egenandel til forsikring. I de tilfeller hvor den enkelte sameier har benyttet seg av ikke godkjente/autoriserte håndverkere eller gjennomført arbeider på vann og avløp eller elektrisk anlegg selv, og det oppstår en skade i ettertid som forsikringen ikke dekker, er det den enkelte sameier som står ansvarlig for reparasjonskostnadene.


Det er ikke tillatt å foreta arbeid eller endringer på gassanlegget uten å benytte godkjente/autoriserte håndverkere og ha varslet styret på forhånd.


For å unngå skade på bygningene må den enkelte sameier påse at utendørs sluk holdes fritt for løv, is og liknende, slik at drenering virker tilfredsstillende. Dersom det oppstår skade som følge av manglende rensing av sluk og drenering, kan den enkelte sameier selv måtte dekke utbedringskostnadene.

 

7 - Installasjoner på fasader og i fellesarealer, skjerming

For uteplasser på bakkeplan i tilknytning til den enkelte seksjon, skal det anvendes gråfargede materialer. Styret kan nærmere avgrense valgalternativer for å sikre et enhetlig uttrykk.. Installasjon av parabolantenne er ikke tillatt. Bruk av permanente telt o.l. på tak skal godkjennes av styret.
For sikre et godt helhetsinntrykk har styret vedtatt følgende retningslinjer vedrørende skjerming:

 

a) Utvendig solavskjerming:
Markiser tillates oppsatt over terrasser og opparbeidede uteplasser. Det skal brukes duk med fargekode tilsvarende RAL 7045 eller 7016. Det skal være rett eller ingen kappe. Markisen skal ikke gå lenger ut enn til rekkverk eller kanten på terrassen. Screen (utvendig rullegardin) kan monteres på vinduer. Det skal brukes ensfarget grå duk, med fargekode tilsvarende RAL 9006 eller 7016. Farge på aluminiumskassett screen skal være tilnærmet likt blekket på vannbrett (RAL 7015/7022), eller tak/terrasse (7040/7045).
Seksjonseierne står fritt til å velge leverandør og er ansvarlig for en fagmessig utført montering.

 

b) Skjerming mot innsyn:
For å skape trivsel og hindre innsyn kan det på tak- og markterrasser samt plattinger som er en del av seksjonen (evt. tilleggsareal) tillates midlertidig skjerming etter spesifikasjoner gitt av sameiet. All skjerming skal fjernes etter den daglige bruk. Skjermingen skal ha nøytral farge. Skjermingen skal ikke være til vesentlig ulempe eller sjenanse for øvrige sameiere.

 

8 – Dyrehold

Ekskrementer fra hunder, katter og andre kjæledyr skal plukkes opp. Hunder skal ikke løpe løse på eiendommen. Hunder må ikke bindes utendørs slik at de er til sjenanse eller fare for andre. Hunder som løper løse eller på annen måte er til sjenanse for andre, og som er skriftlig varslet om en gang tidligere, kan tas hånd om eller settes på kennel for eiers regning og risiko.

 

9 - Brudd på husordensreglene

Eventuelle naboklager for brudd på husordensreglene eller på grunn av andre sjenerende forhold rettes skriftlig direkte til naboen selv, med kopi til sameiestyret. Gjentatte og / eller grove overtredelser av husordensreglene kan rapporteres skriftlig direkte til styret. Anonyme og/ eller muntlige klager vil ikke bli behandlet.
Den enkelte sameier er ansvarlig for at husordensreglene og vedtektene blir overholdt av hele husstanden, leietakere eller andre som er gitt adgang til boligen. Uenighet med sameiestyrets vedtak kan bringes inn som sak for sameiemøte.
 

bottom of page