top of page

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i Fürstveien Boligsameie. 

I Fürstveien Boligsameie ønsker vi å skape et trivelig og sikkert arbeids- og bomiljø for alle beboere og ansatte. Vi skal ta vare på boligselskapets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og velge produkter og tjenester som ikke skal kunne skade beboerne eller gjester. Disse målene skal vi nå gjennom stadige forbedringer. Både styret, ansatte og beboerne skal delta aktivt i dette forbedringsarbeidet.  

Hva menes med systematisk HMS-arbeid? 

Internkontroll innebærer at vi skal registrere, dokumentere og systematisere alt som har med HMS å gjøre. Internkontrollforskriften samler alle forpliktelsene i HMS-lovgivningen og formålet med forskriften er blant annet: 

 

 • å forbedre arbeidsrutinene og fremme arbeidsmiljø og sikkerhet 

 • å verne mot helse- og miljøskader fra produkter, lekeplassutstyr og elektrisk anlegg 

 • å hindre brann og branntilløp  

 • å fremme vern av det ytre miljø mot forurensninger 

 • å sørge for bedre behandling av avfall 

Risikovurdering med tre enkle spørsmål

 • Hva kan gå galt?

 • Hva kan vi gjøre for å hindre dette?

 • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det går galt?

Oppdager du feil og mangler ved lekeplassen eller lekeplassutstyret, skader på fellesanlegg, lekkasjer, hærverk, uforsvarlig lagring av søppel og avfall, eller andre forhold som kan medføre skade på person eller bygninger, så ber styret deg innstendig om å melde fra om dette til styret eller vaktmester.  

Ansvar 

Styret har et særskilt ansvar for at det innføres og utøves internkontroll. Styrelederen i boligselskapet er pålagt hovedansvaret for gjennomføringen av et fullt forsvarlig HMS-arbeid.  (Vaktmesteren plikter ikke å rette seg etter instrukser gitt av andre enn styret/styrets leder eller den styret har bemyndiget som vaktmesterens overordnede.)

 

Ansvarsfordeling 

Beboers ansvar 

Beboerne i borettslaget eller sameiet har også et HMS-ansvar, og det er styrets oppgave å informere om hvilke plikter de har. Beboerne skal:​

 • kontrollere elektrisk anlegg

 • Årlig egenkontroll at brannslukningsutstyr er i orden

  • Brannvernutstyr (slokker og varsler) – skal til enhver tid være intakt.

  • «riste» pulverapparatet, sjekk at trykket er i grønn sone, samt testing av brannslange

 • Årlig bytte batteri/sjekke i brannvarslere

 • sikre at bygningsarbeider utføres på en forsvarlig måte

 • sørge for å holde rømningsveiene åpne

 • ikke oppbevare brannfarlig væske og gass på loft eller i kjeller

 • Sortere eget avfall og levere det på definert sted

 • melde eventuelle feil og mangler til styret

Styrets ansvar

 • Brannsikring av fellesområdene 

 • Felles brannalarmanlegg

 • Vedlikehold og overvåking av felles elektrisk anlegg

 • Lekeplasser og lekeplassutstyr

 • Avfallshåndtering

 • Teknisk utstyr som vaskerimaskiner, heiser mv 

 • Arbeidsgiveransvaret overfor vaktmester, kontorpersonell, renholder etc 

 • Vedlikehold av maskinparken 

 • Dugnad 

 • Bekjempelse av skadedyr 

 • Vedlikehold av bygningsmasse 

 • Trapper, gangveier og trafikk 

 • Informasjon til beboerne om beboernes ansvar 

 

 

_______________________________________________________________________________________

Utfyllende om noen av punktene

Elektriske anlegg og utstyr 

Rundt 40–50 % av alle husbranner skyldes feil og mangler ved det elektriske anlegget eller utstyret. Herunder også feil bruk av anlegget og utstyret. Derfor må vi ha en særlig oppmerksomhet mot alt som har med det elektriske å gjøre. 

 

Boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealene til enhver tid er i orden. Det er videre styrets plikt å gjøre eier eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som den enkelte har etter lov og forskrift. 

 

Egenkontroll

Andelseier/beboer må selv sørge for at det innenfor leiligheten (fra sikringsskap, inklusive sikringer og sikringselementer) blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold. Det elektriske anlegget i leiligheten skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende sikkerhetskrav. Boligselskapet har utarbeidet en sjekkliste som beboerne kan bruke for sin årlige kontroll. Feil og mangler må rettes snarest, og det er beboeren/andelseieren som må dekke kostnadene ved reparasjon og vedlikehold. 

 

Bruk autorisert elektroinstallatør

Som hovedregel vil det være krav om at autorisert installatør utbedrer feilene. Alle installatører plikter å skrive ut en samsvarserklæring etter utført arbeid, der de bevitner at arbeidet er utført i samsvar med gjeldende regler. Styret vil anbefale at beboerne ikke betaler regningen før samsvarserklæring er mottatt. Samsvarserklæringen er viktig dokumentasjon ved seinere forsikringsoppgjør, ved salg og andre tilfeller. 

 

Se også: Sjekkliste egenkotroll elektrisk anlegg

Brannvern og brannvernutstyr 

I boligselskapet er det installert følgende typer utstyr: 

 • Håndslokkeutstyr i hver leilighet.

  • Brannslange i tilknyttning til vask

  • Pulverapparat bør også monteres av den enkelte der det er langt til nærmeste brannslage.

 • Godkjent røykvarsler i hver leilighet.

  • mange enheter har ettermontert egne brannalarmer, med varsling til alarmsentral. Disse er eier ansvar.

 

Røykvarsler 

Røykvarsleren skal monteres slik at den høres tydelig på soverom når døren er lukket. Er boligen over flere etasjer, skal det monteres røykvarsler i alle etasjene. Disse varslerne bør sammenkobles. Bruker har ansvar for vedlikehold og overvåking av røykvarslerne. Vedlikehold er bl.a. testing av at batteriet virker, og at varsleren ellers virker tilfredsstillende.  

 

Boligselskapet deler ut nytt batteri til varslerne hvert år. (for eksempel) 

Boligselskapet sørger for utskiftninger av røykvarslere som er eldre enn 10 år. 

 

Brannslokkeutstyr 

Alle boenheter skal ha manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom. 

Det er bruker som har ansvar for vedlikeholdet og kontrollen av brannslokkeutstyret i boenhetene. 

Med vedlikehold menes blant annet: 

 • Foreta kontroll av pulverapparatet minst én gang i året, se at manometernålen står på grønt. Vend på apparatet minst én gang i året, slik at pulveret ikke klumper seg. Sjekk at splinten er på plass, og pass på at apparatet blir etterfylt etter bruk. 

 • Der man har husbrannslange må følgende sjekkes årlig: at det er tilfredsstillende trykk i slangen, at den er lang nok til å nå alle rommene, at den ikke lekker og at kranen ikke er vanskelig å åpne. 

 

Ta kontakt med vaktmester/styret hvis det er oppdaget feil eller mangler på brannvernutstyret. 

 

Branninstruks 

Branninstruksen skal følge med boligpermen til hver enhet, og ligger også tilgjengelig her: Branninstruks (beredskapsplan).

Rømningsveier 

 • Rømningsveiene skal til enhver tid være ryddige og fri for hindringer. Trappeløp er rømningsvei. Heis regnes ikke som rømningsvei. 

 • Brukerne har ansvar for å holde rømningsveiene ryddige, og ikke hindre framkommelighet for brannvesenet eller andre redningsbiler. 

 

 

Avfallsbehandling

Vi må følge kommunens retningslinjer for behandling av husholdningsavfall. Vær spesielt oppmerksom på matavfall. Matavfall på avveie kan føre til skadedyrplage. 

 

Møbler og annet som skal kastes, skal ikke plasseres i kjeller eller loft, eller være til sjenanse i trappeoppganger og korridorer. Vi vil gjennomføre felles ryddeaksjoner for større gjenstander en til to ganger i året.

bottom of page