top of page

Trinn 1 - Risikoforståelse

Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens

Risikovurdering med tre enkle spørsmål

  • Hva kan gå galt?

  • Hva kan vi gjøre for å hindre dette?

  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det går galt?

Risikomatrise.png

Høy risiko: Tiltak for å redusere risiko må iverksettes

Middels risiko: Tiltak for å redusere risiko anbefales

Akseptabel risiko: ingen risikoreduserende tiltak

 

Sannsynlighet

5 Svært sannsynlig Hendelsen har inntruffet flere ganger, > 6 hendelser over 2 år

4 Meget sannsynlig

3 Sannsynlig Hendelsen har inntruffet før, < 3 hendelser over 2 år

2 Lite sannsynlig

1 Svært lite sannsynlig Har aldri skjedd, men det er tenkelig at hendelsen kan inntreffe

Konsekvens

5 Katastrofal Dødsfall

4 Vesentlig Alvorlige personskader/sykehusinnleggelse

3 Moderat Personskader med fravær fra arbeidsplass

2 Mindre Førstehjelpsskader

1 Svært liten Ubetydelig eller ingen skade

Trinn 2 - Handlingsplaner

Nye punkter som tilføyes Risikovurderingen av sameiere eller medlemmer av styret gir utgangspunkt for handlingsplaner med konkrete punkter (mål/delmål, tidsfrister, og ansvarlig utøver). Forslag til nye punkter som bør tilføyes risikovurderingen sends til styret. Styret behandler nye punkter på styremøtene (ca månedlig).

 

Planen som helhet revideres annen hvert år.

Oppdatert okt 2020.

Kilder:

bottom of page